fbpx

Praca zdalna 2023 – jakie zmiany w Kodeksie pracy?

Autor artykułu:
praca zdalna kodeks pracy
Spis treści:

W ciągu ostatnich lat praca zdalna stała się skutecznym rozwiązaniem dla wielu firm, które pragnęły zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Obecnie oczekuje jej znaczna część kandydatów w ramach procesów rekrutacyjnych. Nic więc dziwnego, że rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w konsekwencji której praca zdalna ma na stałe zagościć w polskim ustawodawstwie. Jakie przepisy obowiązują od 7 kwietnia 2023 roku? 

Praca zdalna 2023 – najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy 

Przede wszystkim praca zdalna ma zastąpić dotychczas funkcjonującą telepracę. Nowa forma ma być bardziej elastyczna i odpowiadać na realia zawodowe po 2020 roku. Nowelizacja przepisów przewiduje szereg zmian w zakresie pracy zdalnej od 2023 roku m.in. zasady jej powierzania, określenie pracowników, którym nie można jej odmówić, obowiązki pracodawcy wobec osób na home office, możliwość kontroli pracowników, a także świadczenia na rzecz osób wykonujących obowiązki zdalnie. 

Dodatkowo nowelizacja zakłada konieczność sporządzenia wewnętrznej dokumentacji, która będzie regulowała ten tryb pracy w firmie. W ich treści należy uwzględnić m.in.:

 • określenie pracowników, którym przysługuje praca zdalna,
 • reguły pokrywania kosztów takiego trybu przez pracodawcę,
 • zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego i ryczałtu,
 • zasady komunikowania się pracodawcy i pracownika zdalnego,
 • reguły kontrolowania wykonywanej pracy zdalnej,
 • zasady kontrolowania w zakresie BHP,
 • zasady dotyczące instalacji, inwentaryzacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

 

Jeśli Twoja firma pracuje w trybie hybrydowym, koniecznie zapoznaj się z treścią projektu ustawy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pracy zdalnej, które przyniesie nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku. 

Definicja pracy zdalnej w Kodeksie pracy 

W treści projektu ustawy znajdziemy również definicję pracy zdalnej, która opisana została w przepisie art. 67, otwierającym rozdział IIc. Zgodnie z nowymi przepisami realizowana jest ona w całości lub części w miejscu określonym przez pracownika i za każdym razem uzgodnionym z pracodawcą np. pod adresem zamieszkania. Jak łatwo się więc domyślić, zaproponowana definicja ma więc charakter otwarty i w całości nie wyczerpuje tematu. Z jej treści wynika jednak, że zaproponowane przepisy narzucają konieczność ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 r. przewiduje również trzy rodzaje pracy zdalnej: 

 • “właściwa” – wykonywana w całości lub częściowo poza miejscem pracy, przy czym musi być ono uzgodnione z pracodawcą, 
 • na jednostronne polecenie pracodawcy – wykonywana na czas określony z przyczyn obiektywnych, losowych i niezależnych od firmy, 
 • okazjonalna – wyłącznie na wniosek pracownika, wykonywana maksymalnie 24 dni w roku (senat wnioskuje o wydłużenie do 30 dni).

 

W konsekwencji praca zdalna może być uzgodniona podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.

Praca zdalna na jednostronne polecenie pracodawcy

Nowe przepisy dają możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę, ale wyłącznie w określonych okolicznościach: 

 • w czasie trwania okresu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, a także w terminie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 
 • w okresie, w którym firma nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu z powodu działania siły wyższej. 

Warunkiem zastosowania tego przepisu jest uzyskanie od pracownika oświadczenia, że posiada on odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do home office. W sytuacji, gdy dojdzie do zmiany tych warunków, osoba zatrudniona powinna niezwłocznie poinformować pracodawcę. Wówczas ma on obowiązek natychmiastowego wycofania polecenia wykonywania pracy zdalnej (z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem). 

Okazjonalne home office 

Zgodnie z nowymi przepisami o pracę zdalną będzie mógł również wnioskować sam pracownik. Firma ma obowiązek zaakceptować taką prośbę w przypadku pracowników:

 • w ciąży, 
 • wychowujących dziecko do 4 roku życia (senat zaproponował wydłużenie tego okresu do 10 roku życia), 
 • sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • rodziców dziecka z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 
 • wychowujących dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia), 
 • rodziców dziecka, które posiadają odpowiednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Co istotne, firma może odmówić przyjęcia takiego wniosku tylko w sytuacji, gdy wykonywanie obowiązków w trybie zdalnym nie jest możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. Odmowa musi być jednak uzasadniona w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna 2023 – kto nie może jej wykonywać? 

Poza wyżej wymienionymi okolicznościami pracodawca może odmówić udzielenia trybu zdalnego w przypadku prac: 

 • szczególnie niebezpiecznych, 
 • w następstwie których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm czynników fizycznych, które określone są dla pomieszczeń mieszkalnych, 
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach BHP, 
 • związanych z wykorzystaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych, a także innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, 
 • powodujących intensywne brudzenie. 

Kontrola pracownika na home office 

Wraz ze zmianą Kodeksu pracy w 2023 roku, pracodawcy mają możliwość kontrolowania pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie. Przy czym wykonywanie tych czynności nie może naruszać ich prywatności ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zakres kontroli może obejmować: 

 • wykonywanie obowiązków służbowych, 
 • bezpieczeństwo i higienę pracy, 
 • przestrzeganie zasad w kwestii bezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym procedur ochrony danych osobowych). 

Co istotne, musi być ona przeprowadzona w porozumieniu z pracownikiem, w miejscu i w godzinach wykonywania przez niego pracy. Wszelkie zasady na temat tych czynności powinny zostać opisane w wewnętrznym regulaminie firmy. 

W sytuacji, gdy kontrola wykaże uchybienia pracownika, firma zobowiązuje go do ich usunięcia lub wycofuje zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. 

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zdalnych 

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 określa również obowiązki, jakie pracodawca musi spełnić wobec pracowników zdalnych. Przede wszystkim należą do nich: 

 • dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi pracy (w tym urządzeń technicznych), 
 • zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy (lub pokrycie tego kosztów np. w formie ekwiwalentu lub ryczałtu), 
 • pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy, 
 • pokrycie innych kosztów związanych bezpośrednio z pracą zdalną (jeśli ich zwrot został uwzględniony w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub pracownikiem albo w regulaminie wewnętrznym firmy), 
 • zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na home office, 
 • określenie zasad (w tym wysokości ekwiwalentu) co do wykorzystania materiałów i sprzętu przez pracownika. 

Dodatkowo osoby, które pracują w tym trybie, mają takie same prawa w kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansu czy dostępu do form podnoszenia kwalifikacji. Ponadto, pracownicy zdalni mają możliwość przebywania na terenie zakładu, kontaktowania się ze współpracownikami i korzystania z prowadzonej działalności socjalnej. 

Wyjątkiem może być dostęp do udogodnień, które wynikają z warunków pracy w biurze. Coraz częściej poruszana jest np. kwestia bogatszej oferty benefitowej dla pracowników stacjonarnych. Wiele firm, które chcą zachęcić pracowników do powrotu do biura, sięga m.in. po atrakcyjne dodatki pozapłacowe, dostępne tylko w miejscu pracy.

Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest wybór uniwersalnych benefitów, które sprawdzają się zarówno stacjonarnie, jak i na home office.

Kiedy wejdą w życie zmiany w zakresie pracy zdalnej w 2023 roku? 

Nowe przepisy weszły w życie dwa miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Tym samym obowiązują one od 7 kwietnia 2023 roku.

Zainteresował Cię ten wpis i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do Newslettera

Webinary   ||   Raporty  ||   Wpisy i porady  ||   Ebooki  ||   Newsy branżowe

Przeczytaj również: