fbpx

Polityka prywatności cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Lunching.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Lunching.pl”), ul.
Fabryczna 20A, 31-553 Kraków jest administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach Platformy Lunching.pl.
2) W swojej działalności szanujemy prywatność i kierujemy się obowiązującymi
przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
3) Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im
w Ogólnych warunkach świadczenia usług, dostępnych na Platformie Lunching.pl


II. DANE ZBIERANE W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG
1) W ramach Platformy Lunching.pl gromadzimy dane osobowe Użytkowników
Platformy Lunching.pl do celów umożliwienia świadczenia usług oferowanych w
ramach Platformy, a także zawarcia i wykonania umów zawartych z Użytkownikami za
pomocą Platformy.
2) W tych celach mogą być przetwarzane następujące dane: imię, nazwisko, nazwa
pracodawcy, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane o Zamówieniach, kod klienta,
stanowisko służbowe, numer karty identyfikacyjnej w zakładzie pracy, numer kadrowopłacowy, dane o dofinansowaniach do Świadczeń przez pracodawcę lub zleceniodawcę
Użytkownika.
3) Dane te są przetwarzane nie dłużej niż przez 6 lat od momentu usunięcia przez
Użytkownika Konta na Platformie.
4) Podanie danych określonych w formularzu rejestracji jako wymagane jest warunkiem
dokonania Rejestracji na Platformie oraz składania za jej pomocą Zamówień.
5) Dane użytkownika podlegają profilowaniu. Polega ono na ocenie składanych przez
Użytkownika Zamówień celem dostosowania oferty dostępnej w ramach Portalu do
preferencji Użytkownika. Skutkować to może udostepnieniem Użytkownikowi innej
oferty niż w przypadku braku profilowania.
6) W przypadku danych o dofinansowaniach do Świadczeń przez pracodawcę lub
zleceniodawcę Użytkownika, źródłem tych danych jest pracodawca lub zleceniodawca
Użytkownika.

 

III. DANE EKSPLOATACYJNE
1) Ponadto, do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług
świadczonych przez Lunching.pl przetwarzamy następujące dane charakteryzujące
sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną
(dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
2) W tym przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest poprawienie jakości świadczonych przez nas
usług.
3) Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony przez użytkownika w
ustawieniach stosowanej przez niego przeglądarki.
4) Podanie danych jest dobrowolne, a poprzez ustawienia cookies w stosowanej
przeglądarce internetowej można ograniczyć zakres podawanych danych osobowych.

 

IV. DANE ZBIERANE W CELACH MARKETINGOWYCH
1) W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, jego dane mogą być
wykorzystywane w celach marketingowych, czyli w celu kontaktowania się z
Użytkownikiem mailowo lub telefonicznie z przedstawieniem oferty Lunching.pl lub
jego partnerów.
2) W tych celach przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
3) Dane te są przetwarzane do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody.
4) Podanie danych jest dobrowolne.
5) Wyrażenie zgody oraz jej cofnięcie może się odbyć w ramach Konta Użytkownika.
6) Dane użytkownika podlegają profilowaniu. Polega ono na analizie aktywności
Użytkownika w stosunku do otrzymanych treści marketingowych w celu skierowania
do Użytkownika treści marketingowych bardziej dostosowanych do preferencji
Użytkownika. Skutkować to może udostepnieniem Użytkownikowi innych treści
marketingowych niż w przypadku braku profilowania.

 

V. OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI
Dane osobowe zebrane przez nas w ramach wszystkich pozostałych procesów
przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przez nas
przetwarzane także w celu dochodzenia naszych należności oraz w celu ustalenia
odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W tym przypadku podstawą
przetwarzania danych jest nasz uzasadniony prawnie interes, którym jest dochodzenie
roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich. Dane w tym celu mogą być
przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym zostały zebrane.

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1) Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy,
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, księgowe lub kadrowe oraz banki
obsługujące Lunching.pl.
2) Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być nasi dostawcy oprogramowania, w
tym w szczególności podmioty z grup Google, Microsoft oraz Amazon.
3) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
może to być także dostawca oprogramowania służącego do wysyłki maili i innych form
marketingu internetowego.
4) W przypadku korzystania przez Użytkownika z platformy za pomocą urządzenia z
oprogramowaniem iOS, odbiorcą mogą być także podmioty z grupy Apple.
5) W związku z powyższym, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego.
W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie
ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub
podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia,
egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej,
w tym w szczególności ochronę w ramach programu Privacy Shield.
6) Z uwagi na możliwość korzystania przez Użytkowników w ramach Platformy z adresu
e-mail w służbowej domenie należącej do pracodawcy lub zleceniodawcy
Użytkownika, a także wypadku dofinansowania posiłków Użytkownika przez jego
pracodawcę lub zleceniodawcę, odbiorcą danych osobowych Użytkownika może być
również taki pracodawca. Rejestracja przez Użytkownika na Platformie stanowi
jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez takiego pracodawcę lub
zleceniodawcę Użytkownika jego danych osobowych przetwarzanych w ramach
Platformy.
7) Z uwagi na charakter Świadczeń oferowanych na Platformie, odbiorcami danych
osobowych Użytkownika mogą być także restauracje oferujące posiłki na Platformie
oraz podmioty świadczące usługi dostawy posiłków. Dane te mogą być przez te
podmioty wykorzystywane w szczególności w celu prawidłowej realizacji złożonego
przez Użytkownika Zamówienia.
8) Z uwagi na możliwość dokonania przez Użytkownika płatności za złożone zamówienia
poprzez systemy płatności elektronicznych, odbiorcami danych osobowych
Użytkowników mogą być również operatorzy takich płatności, w tym PayPro S.A. oraz
SIX Payment Services (Europe) S.A. Podmioty te przetwarzają dane osobowe
Użytkownika w szczególności w celu realizacji płatności, obsługi reklamacji
zgłoszonych przez Użytkownika oraz obsługi procedur chargeback. Podmioty te
gwarantują, że dane będą przez nie przetwarzane wyłącznie na obszarze
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1) Użytkownik ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, które go
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2) W przypadku przetwarzania danych w ramach procesów, o których mowa w częściach
III i V niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
3) W przypadku przetwarzania danych w ramach procesu, o którym mowa w części IV
niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4) W przypadku przetwarzania danych w ramach procesów, o których mowa w części II i
IV niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na nią wpływa.
5) W każdym przypadku Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6) Wykonanie praw Użytkownika może odbyć się poprzez zgłoszenie żądania z
wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:
Lunching.pl sp. z o. o.
ul. Fabryczna 20A
31-553 Kraków
e-mail: kontakt@lunching.pl

 

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES (TZW. CIASTECZEK)
Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone są do korzystania z Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Lunching.pl.
Cookies przeznaczone są do korzystania z Platformy. Pliki cookies wykorzystywane są w
celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
usługodawcę.
W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Platformy;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania z Platformy;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Lunching.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na Platformie.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów. Platforma korzysta z internetowego narzędzia Google
Analytics, służącego do analizy statystyk serwisów WWW, w szczególności służącego do
generowania raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu
internetowego.

 

Wyślij zapytanie i dowiedz się więcej